Nó là đầu trang này

Fumiko Hayashi, Thị trưởng Yokohama-Hướng đến một chính quyền của sự đồng cảm và tin cậy

Những chủ đề gần đây

Cuộc họp tại trụ sở các biện pháp đối phó với Coronavirus mới của thành phố Yokohama
Sau quyết định của chính phủ về việc dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp vào ngày 21 tháng 3, Hội nghị Trụ sở Ứng phó với Coronavirus Mới của Thành phố Yokohama đã được tổ chức. Chúng tôi sẽ tiếp tục cảnh giác và làm việc với các cơ quan y tế quốc gia, quận, huyện, v.v. để ngăn chặn sự bùng phát trở lại đồng thời theo dõi chặt chẽ tình trạng và xu hướng lây nhiễm trên toàn quốc.

Các câu hỏi về trang này

Phòng thư ký, Ban thư ký, Phòng chính sách

điện thoại: 045-671-2075

điện thoại: 045-671-2075

số fax: 045-641-2628

địa chỉ thư điện tử: [email protected]

Quay lại trang trước

ID trang: 886-571-528

Trở lại đầu trang